Sobota, 28 lutego 2015. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Narysuj wiosnę. Rozpoczynamy głosowanie!

2012-03-22 09:55:17 (ost. akt: 2012-03-23 15:52:27)

Wystarczą kredki, odrobina fantazji i... już. Tyle wystarczy, by narysować wiosnę i wziąć udział w naszym plebiscycie. Przypominamy, że czekamy na prace dzieci do lat 10.

Wiktoria, Ania i Patrycja - one jako pierwsze narysowały wiosnę, ale czekamy na kolejne rysunki.

Rysunek Wiktorii

Rysunek Wiktorii

Autor: archiwum prywatne

Nasi Czytelnicy poprzez głosowanie smsowe wybiorą trzy najciekawsze prace, a ich autorów nagrodzimy. Do wygrania są karnety na naukę pływania w Grupie Wodnej oraz koszulki (także Grupy Wodnej). 
Zdjęcia prac można nadsyłać na adres: redakcjane@naszelblag.pl (koniecznie z imieniem dziecka i kontaktowym nr telefonu do jego rodzica). Rysunki można także przynosić do redakcji Naszego Elbląga (przy ul. Rybackiej 35). 

sw


Na ich prace już można głosować:

1. Wiktoria

2. Ania

3. Patrycja


4. Oliwka

Jak głosować?

Aby zagłosować na wybraną pracę (rysunek) dziecka wystarczy wysłać sms o treści NE.WIOSNA.x (gdzie x jest numerem wybranej pracy) na numer 71601. Głosowanie potrwa do 16 kwietnia do północy. Koszt sms to 1,23 z VAT. Każdy może wysłać dowolną ilość smsów.
REGULAMIN

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Narysuj wiosnę" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000009446 , wysokość kapitału zakładowego 8.301.000,00 zł. (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 22 marca 2012r. do dnia 16 kwietnia 2012r.

§4.
1.W plebiscycie mogą brać udział zdjęcia prac (rysunków) dzieci (do lat 10) na podstawie zgłoszenia do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.
3.Zgłoszenie pracy dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres redakcji Naszego Elbląga: redakcjane@naszelblag.pl
4.Prawidłowe zgłoszenie pracy dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- akceptację postanowień regulaminu
- numer telefonu do kontaktu.
5.Prace dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie www.naszelblag.pl

§5.
Zwycięzcami zostaną autorzy trzech rysunków, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie. Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma karnet na naukę pływania w Grupie Wodnej do końca roku szkolnego oraz koszulkę. Drugie miejsce premiowane będzie karnetem na
jeden miesiąc nauki pływania w Grupie Wodnej oraz koszulką. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma koszulkę.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 6.
Głosowanie na najciekawszy rysunek przedstawiający wiosnę odbywa się za pomocą smsów nadsyłanych na numer 71601do dnia 16 kwietnia 2012 r.(do godz. 23.59) Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7.
1.Sms'y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach www.naszelblag.pl oraz Naszego Elbląga w dniu 19 kwietnia


§9
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Maciej Osowicki,
b)Sylwia Warzechowska,
c)Jarosław Grabarczyk.

§10
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
3. Uczestnicy Plebiscytu poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 regulaminu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 12.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 13.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms'ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§15
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§16
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§17
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.naszelblag.pl

Komentarze 0