środa, 21 kwietnia 2021. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Opiekunie, Twoje potrzeby są równie ważne!

2013-06-20 10:13:14 (ost. akt: 2013-06-20 10:16:30)

Wśród głównych problemów kojarzonych z opieką nad osobami starszymi Polki najczęściej wymieniają konieczność podporządkowania rytmu życia pod troskę o bliskich (48%) oraz zmęczenie fizyczne (45%) - wynika z badania „Między nami kobietami” zrealizowanego na zlecenie marki TENA. Jak więc dobrze wykonywać rolę opiekuna, pamiętając przy tym także o swoich potrzebach?

Opiekunie, Twoje potrzeby są równie ważne!

Autor zdjęcia: materiały promocyjne

Aby dobrze wykonywać rolę opiekuna należy nie tylko zrozumieć oczekiwania bliskiej osoby, ale także pamiętać o swoich potrzebach. Dzięki temu będziesz lepiej funkcjonować na co dzień,
a bliska Ci osoba nie odczuje Twojego rozdrażnienia, które często spowodowane jest zwykłym przemęczeniem. Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci uporządkować obowiązki i co najważniejsze zadbać o siebie.


Planuj
Pierwszym krokiem przy opiece nad seniorem jest sporządzenie harmonogramu codziennych czynności, który pomoże Ci uporządkować wszystkie obowiązki względem Twojego podopiecznego. Dzięki dobrej organizacji łatwiej będzie Ci wygospodarować czas dla siebie, a podczas Twojej nieobecności przekazać opiekę nad seniorem innej osobie.


Zdobądź wiedzę
Zakres obowiązków opiekuna jest różny, zależy bowiem od stanu zdrowia oraz możliwości osoby starszej. Do najczęstszych zadań opiekuna należy jednak pomoc
w codziennej higienie osobistej. Dodatkowo, w przypadku osób z dolegliwością NTM niezwykle ważna jest znajomość zasad pielęgnacji i dopasowanie odpowiednich produktów chłonnych, które ułatwią seniorowi funkcjonowanie pomimo problemu z nietrzymaniem moczu.


Nie rezygnuj ze swoich potrzeb.
Opieka nad osobą bliską to wielki wysiłek fizyczny
i emocjonalny, dlatego nie możesz zapominać o tym, by znaleźć w ciągu dnia chwilę na odpoczynek. Czasami wystarczą proste sposoby, aby pozbyć się napięcia i nagromadzonego w ciągu dnia stresu. Spacer czy rozmowa z przyjacielem mogą mieć działanie terapeutyczne.


Zatroszcz się o swoje zdrowie.
Twoja pomoc będzie efektywniejsza, jeśli zadbasz także
o stan swojego zdrowia. Dlatego, nie odwlekaj badań kontrolnych. Pamiętaj, że Twoje samopoczucie jest równie ważne jak pozostałych członków rodziny.


Zadbaj o finanse.
Zdarza się, że opieka nad seniorem oprócz podawania lekarstw, wymaga zakupu dodatkowych środków pielęgnacyjnych, czy jak w przypadku osób z NTM środków chłonnych. Zazwyczaj koszty te ponosi opiekun, dlatego warto pomyśleć nad rozwiązaniami, które w jakimś stopniu odciążą domowy budżet. Jednym z nich jest skorzystanie z refundacji, której podlegają pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady.
O refundację tych artykułów mogą ubiegać się wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ. Po zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze udaj się do lekarza, możesz to zrobić jako pełnomocnik w imieniu swojego bliskiego.

Zrozumieć, żeby pomóc
Warto, by opiekunowie poszukali dodatkowego wsparcia. Im więcej osób wokół nas, tym łatwiej będzie rozdzielić zadania. W takich sytuacjach niezastąpiona jest pomoc bliskich, osób z podobnym doświadczeniem, jak również fachowców: lekarzy i psychologów. Poszukaj wsparcia zarówno na temat praktycznej opieki nad seniorem, jak i dotyczącego emocjonalnego wsparcia samych opiekunów. Dzięki bezpłatnej infolinii TENA 800 60 66 68, przy której w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca dyżurują psycholog (godz. 9-13)
i pielęgniarka urologiczna (godz. 16-20) możesz podzielić się swoimi wątpliwościami. Poradnik Zrozumieć, żeby pomóc przygotowany pod okiem ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach zdrowia i psychologii, dostarczy wiele praktycznych wskazówek dotyczących opieki nad seniorami, pielęgnacji osób z NTM, a także podpowiedzi, jak uzyskać refundację na produkty do pielęgnacji.


Dla naszych Czytelników mamy 5 zestawów kosmetyków marki TENA. Chcesz otrzymać jeden z zestawów? Wyślij sms na numer 72601 w dniach: od 20 czerwca (od godz. 12.00) do 21 czerwca (do godz. 12.00). Koszt smsa to 2,46 zł z VAT. W treści sms-a przekonaj nas, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać tę nagrodę.

Nagrodę otrzymają autorzy najciekawszych odpowiedzi.

treść sms-a: NE.TENA.odpowiedź

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek (21 czerwca) po godz. 12. Najlepsze hasła zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Upominki będą do odebrania w redakcji Naszego Elbląga.


REGULAMIN KONKURSU
( z nagrodami i z podatkiem dochodowym )


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu określonym w artykule gazety lub/i na stronie WWW (zwanej dalej „Witryną”).

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie, poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiedzią (hasłem), która jest kreatywna i wymyślona przez uczestnika.
b) wyłaniania zwycięzcy (lub zwycięzców) konkursu przez komisję konkursową
Skład Komisji Konkursowej: Sylwia Warzechowska, Renata Ogińska, Piotr Wójcik. Przy wyborze komisja kieruje się wyłonieniem najbardziej pomysłowej, kreatywnej odpowiedzi, bierze pod uwagę szczególnie poczucie humoru oraz zwięzłość przekazywanej treści.

13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany w artykule opublikowanym w gazecie lub/i na stronie WWW wiadomości SMS ( dalej „SMS” ), w której wpisze podaną w artykule lub/i na Witrynie treść.
Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

14. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w artykule lub/i na Witrynie. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

15. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 2,46 zł

16. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

17. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne dotyczące Konkursu.

19. Zdobywcy nagród zostaną wybrani przez komisję konkursową, która wybierze najciekawszą odpowiedź (odpowiedzi).


NAGRODY

20. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w artykule opublikowanym w gazecie lub/i Witrynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

21. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

22. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora do dnia uwzględnionego w treści SMS zwrotnego lub/i treści artykułu lub/ Witrynie. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

26. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Nasz Elbląg, ul. Rybacka 35, 82-300 Elbląg.

27. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

30. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB